Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van J.B.H.M. Hermes, juridisch adviseur en mediator, gevestigd in Berkel-Enschot.

 1. J.B.H.M. Hermes oefent de praktijk van juridisch adviseur en mediator uit.

 2. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van het bepaalde in artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgelijk Wetboek, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door J.B.H.M. Hermes.

 3. J.B.H.M. Hermes zal bij het inschakelen van niet tot zijn organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal (behoudens ingeval van deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

 4. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 5. De opdrachtgever vrijwaart J.B.H.M. Hermes tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van J.B.H.M. Hermes.

 6. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door J.B.H.M. Hermes vast te stellen uurtarieven.

 7. Door J.B.H.M. Hermes ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten etc.) wordt een percentage van het honorarium in rekening gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

 8. De werkzaamheden, verschotten en kantoorkosten worden in beginsel twee maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is J.B.H.M. Hermes gerech­tigd wettelijke rente in rekening te brengen.

 9. J.B.H.M. Hermes behoudt zich te allen tijde het recht voor opdrachten allen op voorschotbasis te aanvaarden danwel de uitvoering van reeds aanvaarde opdrachten alleen dan voort te zetten indien ter dekking van in de toekomst verschuldigde honoraria, verschotten en kantoorkosten, door J.B.H.M. Hermes in redelijkheid te bepalen voorschotten door de opdrachtgever betaald worden. Ten titel van voorschot betaalde bedragen zullen worden verrekend met de twee maandelijks aan de opdrachtgever in rekening te brengen werkzaamheden, verschotten en kantoorkosten. Mocht na uitvoering van de opdracht en na verrekening enige voorschot resteren, dan zal J.B.H.M. Hermes dit bedrag aan de opdrachtgever restitueren.

 10. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en J.B.H.M. Hermes is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.

 11. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al degenen die voor J.B.H.M. Hermes werkzaam zijn.